Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Succes Invest / Faraday Safetygroup heeft steeds het recht zijn algemene voorwaarden te wijzgen zonder dit voorafgaand te communiceren. (Laatste wijziging: 27/05/2019)

1      Prijsafspraken

1.1     Offerte en overeenkomst

1.1.1 Gelet op de interne procedures volgt na een offerte een overeenkomst. 

1.1.2 Het ondertekenen van de overeenkomst betekent dat je de Algemene voorwaarden en de privacy-verklaring goedkeurt.

1.1.3 Bij wijziging van afspraken nadat de overeenkomst getekend werd, kan er een prijstoeslag aangerekend worden.

1.1.4 Prestaties voor 8u en/of na 18u en prestaties op zaterdag word er een toeslag van 50% aangerekend. 

1.1.5 Bij een overeenkomst kan er van de algemene voorwaarden afgeweken worden. Dit wordt steeds op de overenkomst genoteerd.

1.2     Annulatie en prijsvermindering

1.2.1 Annulatie of verplaatsen van de opleiding geeft aanleiding tot het betalen van een annuleringsvergoeding:

  • 100% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing minder dan 10 werkdagen voor de startdatum
  • 75% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen de 15 en de 10 werkdagen voor de startdatum
  • 50% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen de 15 en de 20 werkdagen voor de startdatum.
  • 25% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen 30 tot 20 werkdagen voor de startdatum.

1.2.2 Er wordt geen prijsvermindering toegestaan indien er minder deelnemers aanwezig zijn dan opgegeven. (cfr. Overeenkomst)

1.3     Kilometervergoeding

1.3.1 Bij een opleiding in een bedrijf worden de verplaatsingen van de lesgever aangerekend aan 0,50€/km.

1.3.2 Bij een Brand-opleiding in het bedrijf worden de verplaatsingen van de lesgever aangerekend aan 0,50€/km.

1.3.3 Verplaatsingen heen en terug worden steeds gerekend vanaf de woonplaats van de lesgever – via Otegem (indien opleidingen brand – Succes Invest) naar de locatie van de lesopdracht en terug.

2      Aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen:

2.1     Niet-deelname wegens medische reden.

2.1.1 Bij het volgen van de opleidingen, neemt u als cursist deel aan een aantal praktische oefeningen met mogelijke fysische manipulaties. Deze oefeningen maken een wezenlijk deel uit van de opleiding en van het (praktijk) examen.

2.1.2 Indien u om medische redenen niet kan deelnemen aan deze oefeningen of indien er bij u extra aandacht moet besteed worden bij het uitvoeren van bepaalde praktische oefeningen om kwetsuren te vermijden, vragen wij u om dit op voorhand te vermelden aan onze lesgever. Zo kan hiermee rekening gehouden worden.

2.1.3 Bij niet mededeling van dergelijke medische antecedenten doet u afstand van verhaal ten opzichte van de lesgever(s) en Succes Invest voor alle (letsel)-schade ontstaan tijdens de opleiding waartoe deze antecedenten zouden hebben kunnen bijdragen.

2.2     EHBO-koffer

2.2.1 Elke lesgever is bekwaam om Eerste Hulp te kunnen bieden in geval van brandwonden of andere verwonden.

2.2.2 Bij elke opleiding Brand heeft de lesgever van Succes Invest een EHBO-kit mee.

2.3     Verzekerd voor aansprakelijkheid

2.3.1 Wij hebben een goede verzekering in het kader van burgerlijkeaansprakelijkheid.

2.3.2 Wenst u meer informatie hierover onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Neem met ons contact: info@succesinvest.be.

3      Afspraken betreffende opleidingen

3.1     Volgende afspraken komen ten laste van Succes Invest

3.1.1 Succes Invest levert een lesgever met voldoende kwaliteiten en capaciteiten.  Deze kwaliteiten en capaciteiten worden gecommuniceerd met de klant.

3.1.2 In geval de aanbieder (zie 3.1.1) door overmacht (onvoorziene weers- of verkeersomstandigheden…) niet of niet tijdig op de afspraak aanwezig kan zijn, zal hij zo snel mogelijk de aanvrager verwittigen. In onderling overleg wordt een regeling getroffen en eventueel een nieuw lesmoment afgesproken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een extra vergoeding van de aanvrager noch de aanbieder.

3.1.3 Succes Invest zorgt voor alle administratie en attesten, op voorwaarde dat we over de correcte informatie bezitten die we ontvingen van de klant.

3.1.4 Succes Invest biedt de syllabus digitaal aan en verstuurd deze naar de contactpersoon.

3.1.5 Succes Invest biedt zeer praktische cursussen aan en heeft steeds het gepaste didactische materiaal mee.

3.2     Volgende afspraken komen ten last van de ‘andere partij’:

3.2.1 De ‘andere partij’ voorziet een parkeerplaats in de nabijheid van het opleidingslokaal.

3.2.2 De ‘andere partij’ voorziet een opleidingslokaal met tafels en stoelen. Indien “Succes Invest” zorgt voor een opleidingslokaal met tafels en stoelen dan wordt de huurprijs van het lokaal doorgerekend aan de klant. De opleidingslokalen in Otegem wordt steeds een toeslag van 100€ voor een hele dag aangerekend (ongeacht of het lokaal voor een halve of een hele dag gebruikt wordt.)

3.2.3 De ‘andere partij’ voorziet in een projector.  Succes Invest kan een projector voorzien, maar dit moet vooraf doorgegeven worden aan de administratie van Succes Invest: info@succesinvest.be.

3.2.4 De ‘andere partij’ voorziet in het kader van opleidingen brand:

  • Aansluiting water
  • Aansluiting elektriciteit
  • Ruimte 20m op 20 voor de praktijkoefening en plaatsen van de brandwagen.
  • Een schrijven betreffende de opleidingen naar de omliggende bedrijven.

3.2.5 De ‘andere partij’ verdeeld de ontvangen syllabus onder de deelnemers.

3.2.6 De ‘andere partij’ zorgt er voor dat er cursisten/deelnemers zijn. (Publicatie van de opleiding, inschrijvingen van de deelnemers en bevestiging van de opleiding).

3.2.7 De ‘andere partij’ zorgt voor de gepaste catering en onthaal van de docent.

  • Bij opleiding van een halve dag of minder: minimaal 2 glazen water ter beschikking van de docent.
  • Bij opleiding van een hele dag of meer dan een halve dag: broodjesmaaltijd en alle alcohol-vrije dranken ter beschikking van de docent.

3.2.8 Voor bepaalde opleidingen is kunnen er andere afspraken gemaakt worden via de overeenkomst en of de ‘plaat-informatie’- of PI-mail.  Afspraken binnen deze mailing zijn ook bindend.

3.2.9 Afwijkingen van bovenstaande opdrachten zijn steeds via de overeenkomst mogelijk.

3.2.10 Indien er onaangekondigd vastgesteld wordt door de docent dat er van bovenstaande afspraken afgeweken werd, worden deze door de docent aan de coördinator gerapporteerd.  In uitzonderlijke gevallen kan de docent beslissen dat de opleiding niet doorgaat wegens “Lokaal niet geschikt” of verplaatst wordt wegens “lokaal niet geschikt”.  Deze annulatie en/of verplaatsing zal steeds in overleg gebeuren met ‘de coördinator’ of ‘de zaakvoerder’ van Succes Invest.

3.2.11 Indien in 3.2.10 besloten werd tot annulatie zijn de voorwaarden van 1.2.1 geldig.

3.2.12 Indien in 3.2.11 besloten werd tot verplaatsing kan er uitgeweken worden naar een ander lokaal van de ‘andere partij’ of naar een lokaal van Succes Invest.  In het geval er uitgeweken wordt naar een lokaal van Succes Invest kunnen wij de huur van het lokaal aanrekenen.

3.3     Concrete afspraken

3.3.1 Alle concrete afspraken worden steeds gemaakt met de administratie van Succes Invest: info@succesinvest.be

3.3.2 Indien aan deze gemaakte afspraken niet voldaan werd door de ‘andere partij’ kunnen deze in rekening gebracht worden.

3.4     Klachtenprocedure:

3.4.1 Klachten betreffende de procedures dienen schriftelijk gemeld te worden aan: Succes Invest / Movan Cash-Flow Management BVBA – Deerlijkstraat 233 – 8550 Zwevegem.
E-mail: info@succesinvest.be

3.4.2 De klachtenprocedure wordt gestart en na 2 maanden wordt u door Succes Invest schriftelijk op de hoogte gebracht.

4      Privacy-verklaring

Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety © verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristof Callewaert, Coördinator van Succes Invest en Faraday Safety© op kristof@succesinvest.be of kristof.callewaert@faradaysafety.be

4.1     Verwerkingsdoeleinden

Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety © verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en medewerkers van klanten in het kader van veiligheidsopleidingen die deze personen volgen bij ons. De gegevens worden gebruikt om attesten en certificaten op te maken..

4.2     Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in het kader van KMO-ˇpoftefeuille (Vlaamse overheid) en EHBO-ˇopleidingen (Federale Overheid)) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

4.3     Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety © groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety © verbonden zijn of met enige andere partner van Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety ©; Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA / Faraday Safety © garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4.4     Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

4.5     Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een email te verzenden naar het volgende e-ˇmailadres: info@succesinvest.be

4.6     Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

4.7     Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -ˇ commission@privacycommission.be).