Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden en privacy verklaring van
MOVAN CASH FLOW MANAGEMENT BV

Versie aangepast: 2 augustus 2022
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van opleidingen, producten (PBM's, Brandbestrijdingsmiddelen, AED's, ...) of het verrichten van diensten door Movan Cash Flow Management BV, met maatschappelijke zetel: Deerlijkstraat te 8550 Zwevegem. Gekend bij de kruispuntbank van ondernemingen met het ondernemingsnummer: 0874.589.216.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van opleidingen of het verichten van diensten door Faraday Safety Training VZW, met maatschappelijke zetel: Scheldestraat 49C te  8553 Otegem (Zwevegem).  Gekend bij de kruispuntbank van ondernemingen met het ondernemingsnummer: 0699.527.970.
1.3 Onder Movan Cash Flow Management BV wordt verder in dit document verstaan de werkingen van "Succes Invest" en "Faraday Safety Trainingen VZW", met als vestigingsplaats Scheldestraat 49C, 8553 Otegem (Zwevegem)
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst.
1.5 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door verstrekker/verkoper zijn aanvaard.
1.6 Movan Cash Flow Management BV heeft steeds het recht zijn algemene voorwaarden te wijzigen, en dit zonder voorafgaande waarschuwingen.
Artikel 2: Offertes en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 2 weken na de datum van uitbrengen.  Tenzij anders vermeld, en dit steeds schriftelijk, op de offerte.
2.2 Gelet op de interne procedures van de verstrekker volgt na een offerte een overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Movan Cash Flow Management BV.  Deze uitdrukkelijk aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Movan Cash Flow Management BV, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.4 In geval van een verschil tussen de (mondelinge) bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Movan Cash Flow Management BV, prevaleert deze bevestiging en is deze bevestiging verbindend voor partijen.
    2.5 Bijzondere voorwaarden in het geval van opleidingen:
    2.5.1 Bijzondere voorwaarden m.b.t. de tarieven van opleidingen.
    • Prestaties voor 8u en/of na 18u en prestaties op zaterdag wordt een toeslag van 50% aangerekend.

    • Opleidingen voor minder dan 6 deelnemers zijn mogelijk maar er worden minimaal 6 deelnemers gefactureerd.

    • Opleidingen met meer deelnemers dan afgesproken op de overeenkomst gaan door maar deze worden dan wel verrekend aan het afgesproken tarief op de overeenkomst.

    • Opleidingen met minder deelnemers dan afgesproken op de overeenkomst gaan door maar deze worden niet verrekend, er wordt een factuur gemaakt conform de overeenkomst.

     2.5.2 Bijzondere voorwaarden m.b.t. de veiligheid tijdens opleidingen.
     Opleidingen gaan steeds door binnen een veilig kader, machines en toebehoren dienen een geldige keuring te bezitten.  De nodige documenten dienen hiervoor bij vraag van de docent of de preventieadviseur van Movan Cash Flow Management BV ook voorgelegd te worden.
     2.5.3 Bijzondere voorwaarden m.b.t. afspraken rond opleidingen:
     • Alle concrete afspraken worden steeds gemaakt met de administratie van Movan Cash Flow Management BV: elked@succesinvest.be of info@succesinvest.be.
     • Indien aan deze gemaakte afspraken niet voldaan werd door de 'andere partij" kunnen deze in rekening gebracht worden.

      2.5.3.1 Volgende afspraken komen ten laste van Movan Cash Flow Management BV.

      • Movan Cash Flow Management BV levert een lesgever met voldoende kwaliteiten en capaciteiten.  Deze kwaliteiten en capaciteiten worden op vraag van de klant ook gecommuniceerd worden.

      • In geval de aanbieder door overmacht (onvoorziene weers- of vekeersomstandigheden...) niet of niet tijdig op de afspraak aanwezig kan zijn, zal hij zo snel mogelijk de aanvrager verwittigen.  In onderling overleg wordt een regeling getroffen en eventueel een nieuw lesmoment afgesproken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een extra vergoeding van de aanvrager noch de aanbieder.

      • Movan Cash Flow Management BV zorgt voor alle administratie en attesten, op voorwaarde dat we over de correcte informatie bezitten die we ontvingen van de klant.

      • Movan Cash Flow Management BV biedt de syllabus digitaal aan en verstuurd deze naar de contactpersoon.  Echter voor bepaalde opleidingen wordt geen syllabus meer ter beschikking gesteld, eerder een folder.  Op vraag van de klant of de cursist kan deze achteraf ter beschikking worden gesteld.

      • Movan Cash Flow Management BV biedt zeer praktische cursussen aan en heeft steeds het gepaste didactische materiaal mee.

      2.5.3.2 Volgende afspraken komen ten last van de 'andere partij':

      • De 'andere partij' voorziet een parkeerplaats in de nabijheid van het opleidingslokaal.

      • De 'andere partij' voorziet een opleidingslokaal met tafels en stoelen.

       • Indien 'Movan Cash Flow Management BV' zorgt voor een opleidingslokaal met tafels en stoelen dan wordt de huurprijs van het lokaal doorgerekend aan de klant.  De opleidingslokalen in Otegem wordt steeds een toeslag van 150€ voor een hele dag aangerekend (ongeacht of het lokaal voor een halve of een hele dag gebruikt wordt.)

      • De 'andere partij' voorziet in een projector.

       • Indien 'Movan Cash Flow Mangement BV' kan een projector voorzien, maar dit moet vooraf doorgegeven worden aan de administratie van Movan Cash Flow Management BV: elked@succesinvest.be of info@succesinvest.be.  Hierbij wordt er een toeslag van 50€ aangerekend.

      • De 'andere partij' voorziet in het kader van opleidingen brand:

       • Aansluiting water

       • Aansluiting elektriciteit

       • Ruimte 20m op 20 voor de praktijkoefening en plaatsen van de brandwagen

       • Een schrijven betreffende de opleidingen naar de omliggende bedrijven.

      • De 'andere partij' verdeeld de ontvangen folder of syllabus onder de deelnemers.

      • De 'andere partij' zorgt ervoor dat er cursisten/deelnemers zijn.

       • Publicatie van de opleiding

       • Inschrijvingen van de deelnemers

       • Bevestiging van de opleiding

      • De 'andere partij' zorgt voor

       • De gepaste catering

        • Bij opleiding van een halve dag of minder: minimaal 2 glazen water ter beschikking van de docent

        • Bij opleiding van een hele dag of meer dan een halve dag: broodjesmaaltijd en alle alcoholvrije dranken ter beschikking van de docent.  Indien deze niet voorzien wordt een forfaitair bedrag van 50€ per docent aangerekend.

       • Onthaal van de docent.

      • Voor bepaalde opleidingen is kunnen er andere afspraken gemaakt woreden via de overeenkomst.  Afspraken binnen deze mailzijn zijn ook bindend.

      • Afwijkingen van bovenstaande opdrachten zijn steeds via de overeenkomst mogelijk.

      2.6 Bij een overeenkomst kan er van de algemene voorwaarden afgeweken worden.  Dit wordt steeds op de overeenkomst genoteerd.
      2.7 het ondertekenen van de overeenkomst betekent dat je de algemene voorwaarden en de privacyverklaring goedkeurt.
      Artikel 3: Prijzen
      3.1 De prijzen luiden in euro's, tenzij anders vermeldt.
      3.2 De prijzen gelden voor de in de overeenkomst genoemde prestaties of leveringsomvang.  Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend.
      3.3 De prijs zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
      3.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-) levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft verstrekker/verkoper het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.  De verkoper geeft afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijke kennis van de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs.
      3.5 Annulatie of verplaatsen van de overeenkomst m.b.t. opleidingen geeft aanleiding tot het betalen van een annuleringsvergoeding.
      Percentage cursusbedrag
      Moment van annulering of verplaatsing
      100%
      Minder dan 10 werkdagen vooraf
      75%
      Tussen de 10 en de 15 werkdagen vooraf
      50%
      Tussen de 15 en de 20 werkdagen vooraf
      25%
      Meer dan 20 werkdagen vooraf
      3.6 Voor de afdeling producten is de afnemer na overeenkomst - indien deze volgens de correcte voorwaarden zoals beschreven staat in artikel 2 verplicht tot aankoop. Annulatie is niet mogelijk tenzij dit anders wordt vermeld.
       Artikel 4: verplaatsingen, levering en kilometervergoeding
       4.1 Door Movan Cash Flow Management BV opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen kunnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
       4.2 Een leveringstermijn van eerst aan op de datum van de schriftelijke bevestiging van verstrekker/verkoper, dan wel op de datum waarop alle van afnemer benodigde gegevens, inlichtingen e.d. voor de uitvoering van de opdracht door verstrekker/verkoper zijn ontvangen.
       4.3 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat verstrekker/verkoper kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en gegevens hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.
       4.4 Levering geschiedt vanaf onze kantoren te Otegem.  De verkoper is niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen en de kosten van transport zijn voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  Bij levering af magazijn gaat het risico van de goederen over op afnemer op het moment van inladen.
       4.5 Diensten van verstrekker aan afnemer worden verricht op basis van de omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst.  Dienstverlening verplicht verstrekker tot een inspanningsverbintenis, docht nimmer tot een resultaatsverbintenis.
       4.6 De opdracht tot dienstverlening wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien de periode van dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst is verstreken of, in ieder geval 2 werkdagen nadat verstrekker schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat de opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd.
       4.7 Bijzondere voorwaarden in het kader van opleiding en dienstverlening m.b.t. kilometervergoeding.
       4.7.1 Bedragen van de kilometervergoeding:
           • Bij een opleiding in een bedrijf wordt de verplaatsing van de lesgever aangerekend aan 0.50€/km.

           • Bij een brand opleiding in het bedrijf worden de verplaatsingen van de lesgever aangerekend aan 0,80€/km.

           4.7.2 Verplaatsing worden steeds berekend:

           • Heen en terug

           • Vanaf onze kantoren, gelegen in de Scheldestraat 49C te 8553 Otegem (Zwevegem)

           4.7.3 Volgens overeenkomst kunnen de verplaatsingen zoals besproken in 4.7.1 gelijkgesteld worden met 0€.  Deze voorwaarden worden enkel toegekend via schriftelijke overeenkomst en steeds na akkoord van de zaakvoerder.
           4.7.4 De bedragen uit lid 4.7.1 zijn onderhevig aan indexering of kunnen volgens noodwendigheid door de zaakvoerder aangepast worden, zonder schriftelijke waarschuwingen.
           4.7.5 Verplaatsingskosten heen en terug en in het buitenland (vliegtuigtickets, taxi, trein, ...) zijn ten laste van de opdrachtgever.  De nodige bewijsstukken worden uiteraard voorgelegd.
           4.8 Eventuele accommodatie- en/of hotel- en overnachtingskosten van deelnemers en opleiders, instructeurs, docenten zijn ten laste van de opdrachtgever.  In functie van de locatie van de trainingen kan het nodig zijn om voor de opleiders, instructeurs, docenten een voorovernachting te boeken (in onderling overleg).

           Artikel 5: Betaling
           5.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van verstrekker/verkoper
           5.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen.
           5.3 Movan Cash Flow Management BV is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de opdracht voor te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen.  Weigering van afnemer om de vernangde zekerheid te stellen, geeft verstrekker/verkoper het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verstrekker/verkoper tot vergoeding van kosten en winstderving.
           5.4 Movan Cash Flow Management BV is tevens gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leverantie en/werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
           5.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van afnemer.
           5.6 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op verstrekker/verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
           5.7 De gehele koopprijs van de goederen of diensten of opleidingen is direct opeisbaar bij niet-stipte betaling binnen de overeengekomen termijn, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd of afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
           5.8 Ingeval van niet-tijdige betaling is verstre
           6kker/verkoper gerechtigd om een rente van 1% per maand aan afnemer in rekening te brengen, alsook alle buitengerechtelijke kosten die door de niet-(tijdige-)betaling zijn veroorzaakt.
           Artikel 6: Aansprakelijkheid
           6.1 Movan Cash Flow Management BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verstrekker/verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen verstrekker/verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
           6.2 Movan Cash Flow Management BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.
           6.3 Bijzondere voorwaarden in het kader van opleidingen.
           6.3.1 Niet-deelname wegens medische redenen.
             • Bij het volgen van de opleiding, neemt u als cursist deel aan een aantal praktische oefeningen met mogelijke fysische manipulaties.  Deze oefeningen maken een wezenlijk deel uit van de opleiding en van het (praktijk) examen.

             • Indien u om medische redenen niet kan deelnemen aan deze oefeningen of indien er bij u extra aandacht moet besteed worden bij het uitvoeren van bepaalde praktische oefeningen om kwetsuren te vermijden, vragen wij u om dit op voorhand te vermelden aan onze lesgever.  Zo kan hiermee rekening gehouden worden.

             • Bij niet mededeling van dergelijke medische antecedenten doet u afstand van verhaal ten opzichte van de lesgever(s) en Movan Cash Flow Management BV voor alle (letsel-)schade ontstaan tijdens de opleiding waartoe deze antecedenten zouden hebben kunnen bijdragen.

             6.3.2 Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)

             • Elke lesgever is bekwaam om Eerste Hulp te bieden in geval van brandwonden of andere verwondingen.

             • Bij elke opleiding brand heeft de lesgever van Movan cash Flow Management BV een EHBO-kit mee.

             6.3.3 De docent heeft het recht in volgende omstandigheden de opleiding last minute te annuleren.

             • De bepaalde bijzondere voorwaarden m.b.t. de veiligheid tijdens opleidingen zoals vermeld in artikel 2.5.2

             • De bepaalde bijzondere voorwaarden m.b.t. afspraken rond opleidingen zoals vermeld in artikel 2.5.3

             • Indien er overtredingen of schendingen van artikel 2.5.2 en 2.5.3 vastgesteld worden door de docent, dan dient de docent die onmiddelijk te rapporteren aan de coördinator van Movan Cash Flow Management BV.  In overleg met de coördinator kan de docent beslissen dat de opleiding niet doorgaat wegens:

              • 'lokaal niet geschikt'

              • 'lokaal niet beschikbaar'

              • 'In deze situatie is de veiligheid van docent en/of cursisten niet gegarandeerd'

             • De beslissing wordt gemotiveerd door een van bovenstaande elementen te noteren op de 'leveringsopdracht'

             • Naast de bovenstaande motivatie zal de docent binnen de 2 werkdagen een 'omstandig verslag' opmaken waarbij hij uitvoerig beschrijft over welke inbreuken we spreken.  Dit omstandig verslag dient ook foto's te bevatten.

             • De coördinator van Movan Cash Flow Management BV overlegt met de klant of de opleiding geannuleerd wordt of verplaatst wordt.

              • Indien besloten werd tot annulatie of verplaatsing in functie van tijd zijn de voorwaarden van lid 3.5 geldig.

              • Indien besloten werd tot verplaatsing in functie van ruimte, kan er uitgeweken worden naar een ander lokaal van de 'andere partij' of naar een lokaal van Movan Cash Flow Management BV kunnen wij de huur van het lokaal aanrekenen.

             6.3.4 Verzekerd door aansprakelijkheid
             Movan Cash Flow Management BV heeft een goede verzekering in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid.  Wenst u meer informatie hierover onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?  Neem met ons contact: elked@succesinvest.be of info@succesinvest.be.

             Artikel 7: Afspraken in het kader van producten
             7.1 Het bedrukken van goederen voorbehoud
             7.1.1 Movan Cash Flow Management BV staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door haar aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen, eventuele oppervlaktebewerkingen en onder welke omstandigheden (zoals temperatuur en druktijd) de bedrukking dient plaats te vinden.
             7.1.2 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen kan verstrekker/verkoper noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en/of producten.
             7.1.3 Movan Cash Flow Management BV zal opdrachten met de meeste zorg uitvoeren, maar zij kan niet aangesproken worden op eventuele hechtingsproblemen op termijn.
             7.2 Niet afgehaalde zaken
             7.2.1 Bij het moment ter beschikking stelling wordt de factuur opgesteld en gaat de betalingstermijn in, tenzij anders afgesproken.
             7.2.2 Goederen dienen binnen de 30 dagen na terbeschikkingstelling afgehaald te zijn op ons kantoor, zo niet wordt er een schriftelijke ingebrekestelling opgesteld met vermelding dat indien deze goederen na 45 dagen nog steeds niet opgehaald worden deze goederen te koop gesteld worden onder de verplichtingen de opbrengst aan afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan Movan Cash Flow Management BV toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen

             Artikel 8: Overmacht
             8.1 Movan Cash Flow Management BV heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor verstrekker/verkoper in redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal afnemer nimmer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
             8.2 Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Movan Cash Flow Management BV. Er kan afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door hem geleden schade.
             8.3 Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Movan Cash Flow Management BV vallen.

             Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
             9.1.Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door verstrekker/verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Movan Cash Flow Management BV blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van verstrekker/verkoper ter zake van de tegenprestaties van de overeenkomst niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.
             9.2.Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Movan Cash Flow Management BV geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Movan Cash Flow Management BV te zullen verklaren, dat hij niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is.
             9.3.Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt, is Movan Cash Flow Management BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde, als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Afnemer machtigt Movan Cash Flow Management BV de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
             9.4. Afnemer is gehouden voorafgaand aan zijn aanvraag tot faillissement of verzoek tot het verlenen van surseance Movan Cash Flow Management BV daarvan op de hoogte te stellen. Voorts dient afnemer verstrekker/verkoper er omgaand van op de hoogte te stellen indien hij failliet is verklaard dan wel indien aan hem surseance van betaling is verleend.

             Artikel 10: Klachtenprocedure
             10.1. Met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de prestatie dient afnemer binnen acht dagen na levering schriftelijk te reclameren. Ingeval van een niet-zichtbaar gebrek dient afnemer binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te reclameren.
             10.2. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
             10.3. Movan Cash Flow Management BV staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de door verstrekker/verkoper aan afnemer geleverde zaken.
             10.4.Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Movan Cash Flow Management BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te inspecteren en te herstellen.
             10.5. Ingeval een klacht van een afnemer met betrekking tot geleverde zaken gegrond is, heeft Movan Cash Flow Management BV het recht om na franco retourneren van de ondeugdelijke zaken, afnemer volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan.
             10.6. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond en schriftelijk na ontvangst van de zaken aan Movan Cash Flow Management BV meldt.
             10.7. De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Movan Cash Flow Management BV heeft voldaan.
             10.8.De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.
             10.9 Klachtenprocedure bij opleidingen
             10.9.1 Klachten betreffende de procedures dienen schriftelijk gemeld te worden aan: Movan Cash Flow Management BV – Deerlijkstraat 233 – 8550 Zwevegem of via e-mail: info@succesinvest.be.
             10.9.2 De klachtenprocedure wordt gestart en na 2 maanden wordt u door Movan Cash Flow Management BV schriftelijk op de hoogte gebracht.

                 Artikel 11: Privacyverklaring
                 Movan Cash Flow Managment BV verwerkt persoongegevens overeenkomstig deze verklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt terecht bij de Coördinator van Movan Cash Flow Management BV via e-mail op info@succesinvest.be
                 11.1 Verwerkingsdoeleinden
                 • Movan Cash Flow Management BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en haar medewerkers in het kader van (veiligheids-)opleidingen die deze personen volgen bij ons.
                 • De gegevens worden gebruikt om wettelijk attesten en certificaten op te maken en af te leveren.
                   11.2 Rechtsgrond(en) van de verwerking
                   • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming en (c) noodzakelijk om te voldoen aan wetteliijke verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
                    De verzamelde gegevens zijn in het kader van :
                    • De KMO-portefeuille (Vlaamse Overheid)
                    • Opleidingen in het kader van vakbekwaming Code 95 (Vlaamse Overheid)
                    • EHBO-opleidingen (Federale Overheid)
                   • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
                   11.3 Overmaken aan derden
                   • Enkel indien dit noodzakelijk is om aan de wettelijke plichten en regelgevingen te voldoen, zullen de persoonsgegevens van deelnemers en klanten worden gedeeld met venootschappen, al dan niet BTW-plichtig die verbonden zijn met Movan Cash Flow Management BV of binnen de Europese Economische Ruimte.  Ook andere venootschappen, al dan niet BTW-plichtig, kunnen rechstreeks of onrechtstreek met Movan Cash Flow Management BV verbonden zijn of met enige andere partner van Movan Cash Flow Managment BV.
                   • Movan Cash Flow Management BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
                   11.4 Bewaarperiode
                   De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

                   11.5 Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bewaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
                   • De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
                   • Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, ganbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere venoodschap.
                   • Teneinde bovenvermelde recht uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@succesinvest.be
                   11.6 Direct marketing
                   De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoongegeven met het oog op direct marketing.

                   11.7 Klacht m.b.t. privacy en gegevensbescherming
                   De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, per brief: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail: commission@privacycommission.be

                   11.8 Vragen m.b.t. privacy en gegevensbescherming
                   Bij vragen, neem a.u.b. met ons contact op.  We helpen u graag verder.
                       Movan Cash Flow Management BV - Succes Invest
                       Scheldestraat 49C, 8553 Otegem
                       T: 056 37 42 06
                       E: info@succesinvest.be
                   Artikel 12: Strafrechterlijke bepalingen
                   12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing
                   12.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.  Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de kant.  Van die rechtsbevoedheidsclausule van de rechtbanken kan slecht door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.