Veiligheid op het werk / VCA

Met de omzetting van de Europese kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid in de Welzijnswet en de codex voor welzijn op het werk is de risicobeoordeling van de beroepsrisico’s de basis geworden van het preventiebeleid. Welke methode er bij voorkeur wordt gebruikt, hangt af van de specifieke situaties waarin een bedrijf zich bevindt. Een definitie van deze opgelegde risicobeoordeling is in de Belgische wetgeving niet vermeld, noch van de termen gevaar, risico en risicofactoren. Er moet dus situationeel worden gehandeld.

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) is een certificatiesysteem dat in feite aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan preventie. Meer en meer bedrijven vragen dat de contractoren die hun diensten aanbieden, VCA gecertificeerd zijn. Deze opleidingen richt zich tot uitvoerende en/of leidinggevende werknemers alsook iedereen die geïnteresseerd is in een praktijkgerichte basisopleiding rond veiligheid.

Opleidingen

 • Codes over het welzijn op het werk

 • De begrippen gevaar en risico

 • Arbeidsongevallen, ijsbergtheorie, indeling van de ongevallen

 • Preventiehiërarchie

 • Opmaken checklist

 • Maatregelen en beschermingsmiddelen

 • Last Minute Risico Analyse

 • Codex over het welzijn op het werk

 • De perceptie en aanvaardbaarheid van een risico

 • Rolverdeling risicobeoordeling

 • Proces en strategie

 • Risicobeoordeling van een risico

 • Benadering van gegevensverzameling

 • Codex over het welzijn op het werk

 • De begrippen gevaar en risico.

 • Indeling van ongevallen, ijsberg theorie.

 • Preventiehiërarchie

 • Waarom en wanneer PBM’s? Een theoretische benadering van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Bescherming van de schedelstreek

 • Bescherming van het oog en het aangezicht

 • Bescherming van het gehoor

 • Bescherming van hand en arm

 • Bescherming van voet en been

 • Bescherming tegen vallen

 • Bescherming van de ademhaling

 • Beschermende kledij

1.            Wetgeving: Codex over welzijn en preventie op het werk

2.            Gevaren, risico’s en preventie;

3.            Ongevallen: oorzaken en preventie;

4.            Veiligheidsgedrag;

5.            Taken, rechten, plichten en overleg;

6.            Procedures, instructies en signalering;

7.            Noodsituaties;

8.            Gevaarlijke stoffen;

9.            Brand en explosie;

10.          Arbeidsmiddelen;

11.          Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;

12.          Elektriciteit en straling;

13.          Ergonomische werkplek;

14.          Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);

1.            Wetgeving: Codex over welzijn en preventie op het werk

 • Grondbeginselen wetgeving,

 • Welzijnspreventiestructuren

 • Voorlichting opleiding,

 • Onthaal,

 • Medisch onderzoek,

 • Zorg voor derden

 • Verschillende werkgevers op één werkplaats

 • Inspectie / toezicht

 • Milieuwetgeving

 • Arbeidstijdenwetgeving

 • Uitzendarbeid

 • Europese/nationale richtlijnen

 • CE-markering

2.            Gevaren, risico’s en preventie;

 • Gevaar en risico

 • Bronnen,

 • Preventie

 • Risicobeheersing

 • Risicoanalyse,

 • Actieplan

 • Communicatie,

 • Werkvoorbereiding,

 • Risicovolle werkzaamheden

3.            Ongevallen: oorzaken en preventie;

 • Begrippen

 • Ongevallen theorie

 • Achterliggende factoren

 • Ongevallenpreventie

 • Ongevallen/incidenten behandelen, registreren en onderzoeken.

4.            Veiligheidsgedrag;

 • Gedrag en veiligheid

 • Gewenst gedrag

 • Aanpak leidinggevende

 • Beïnvloeden,

 • observatie

5.            Taken, rechten, plichten en overleg;

 • Verplichtingen werkgever

 • Taken: rechten/plichten werknemer

 • Leidinggevenden

 • Werkplekinspecties,

 • VGM-overleg

 • Certificatie / veiligheidspaspoort / opleiding

6.            Procedures, instructies en signalering;

 • Veiligheidsregels

 • Voorlichting / instructie / opleiding

 • Veiligstellen van werkplekken en installaties

 • Vergunningen

 • Signalering

 • Markering

7.            Noodsituaties;

 • Bedrijfsnoodplan

 • Hulpbronnen

 • Bestrijding

 • Bedrijfshulpverlening

 • Evacuatie

8.            Gevaarlijke stoffen;

 • Indeling en gevaren

 • Vervoer

 • Gezondheidseffecten

 • Preventiemaatregelen

 • Grenswaarden

 • Etikettering / gevaarsymbolen / productinformatie

 • Monitoring en medisch onderzoek

 • Zuurstof

 • Asbest

 • Biologische agentia

 • Industriële gascilinders.

9.            Brand en explosie;

 • Ontstaan

 • Bronnen

 • Voorkomingsbeleid

 • Invloed op mens en omgeving

 • Soorten

 • Bluspricipes en middelen.

10.          Arbeidsmiddelen;

 • Gevaren

 • Preventiemaatregelen

 • Vaste machines

 • Elektrisch/pneumatisch handgereedschap

 • Éénvoudig handgereedschap

 • Hijswerktuigen

 • Vorkheftruck

 • Palletwagen

11.          Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;

 • Lassen en branden

 • Slopen

 • Wond- en vloeropeningen

 • Graafwerkzaamheden

 • Werken op hoogte

 • Besloten ruimte

12.          Elektriciteit en straling;

 • Gevaren / risico’s

 • Veiligheidsmaatregelen

 • Kwalificaties

 • Tijdelijk elektrisch materiaal

 • Statische elektriciteit

 • Straling

13.          Ergonomische werkplek;

 • Systeem mens-werkomgeving

 • Lawaai

 • Trillingen

 • Klimatologische omstandigheden

 • Verlichting

 • Lichamelijke en mentale belasting

 • Tillen

 • Zitten en staan

14.          Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);

 • Omschrijving en gebruik

 • Oog- en gelaatsbescherming

 • Gehoorbescherming

 • Ademhalingsbescherming

 • Hoofdbescherming

 • Hand- en armbescherming

 • Voet- en beenbescherming

 • Lichaamsbescherming

 • Valbescherming

Praktische informatie

Lesgever


Deze opleidingen worden verzorgd door lesgevers die kennis hebben van de Wet Welzijn, ofwel (brand)preventieadviseur zijn.

Meer info   Open opleidingen VCA