Termes & Conditions

  • La clause de Propriété Intellectuelle informera les utilisateurs que le contenu, le logo et les autres médias visuels que vous avez créés sont votre propriété et sont protégés par les lois de droits d'auteur.
  • Une clause Résiliation précise que les comptes utilisateurs sur votre site Web et application mobile ou l'accès des utilisateurs à votre site Web et application mobile (si les utilisateurs ne peuvent pas s'inscrire) peuvent être résiliés en cas d'abus ou à votre seule discrétion.
  • Une clause Droit applicable informe les utilisateurs des lois qui régissent le contrat. Elle doit indiquer le pays où votre entreprise a son siège ou le pays depuis lequel vous exploitez votre site Web et votre application mobile.
  • Une clause Liens vers d'autres sites Web informe les utilisateurs que vous n'êtes pas responsable des sites Web tiers vers lesquels vous redirigez. Ce type de clause vise généralement à informer les utilisateurs qu'ils sont tenus de lire et d'accepter (ou non) les Conditions générales ou les Politiques de confidentialité de ces tierces parties.
  • Si votre site Web ou vos applications mobiles permettent aux utilisateurs de créer du contenu et de le mettre à disposition des autres utilisateurs, un article Contenu informe les utilisateurs qu'ils détiennent les droits relatifs au contenu créé par leurs soins.
    La clause « Contenu » mentionne généralement que les utilisateurs doivent accorder au développeur du site Web ou de l'application mobile le droit de partager ce contenu sur leur site Web/application mobile pour le mettre à la disposition d'autres utilisateurs.
    Comme le contenu créé par les utilisateurs est visible par des tiers, une clause de notification DMCA (ou Violation du droit d'auteur) peut être utile pour informer les utilisateurs et les détenteurs des droits d'auteur que tout contenu s'avérant être en violation du droit d'auteur fera l'objet d'une notification de retrait en vertu du DMCA vous obligeant à supprimer ledit contenu.
  • Une clause de Limitation indique aux utilisateurs qu'en acceptant d'utiliser votre service, ils s'engagent également à ne pas effectuer certaines actions. Cela peut s'inscrire dans une liste très longue et approfondie dans vos Conditions générales afin d'englober un maximum d'utilisations déconseillées.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SUCCES INVEST Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van opleidingen, producten (PBM’s, Brandbestrijdingsmiddelen, AED’s, …) of het verrichten van diensten door Succes Invest, hierna te noemen "vertrekker" (in het geval van diensten en opleidingen) of “verkoper” (in het geval van producten) aangegaan of gedaan. 1.2.Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de afwijking uitsluitend geldt voor de desbetreffende individuele overeenkomst. 1.3.Algemene Voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door verstrekker/verkoper zijn aanvaard. 1.4 Succes Invest heeft steeds het recht zijn algemene voorwaarden te wijzigen. Artikel 2: Offertes en overeenkomsten 2.1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 2 weken na de datum van uitbrengen. Tenzij anders vermeld op de offerte. 2.2 Gelet op de interne procedures van de verstrekker volgt na een offerte een overeenkomst. 2.3. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verstrekker / verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verstrekker / verkoper, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. 2.4. Ingeval van een verschil tussen de (mondelinge) bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van verstrekker/verkoper, prevaleert deze bevestiging en is deze bevestiging verbindend voor partijen. 2.5 Bijzondere voorwaarden in het geval van opleidingen: • Prestaties voor 8u en/of na 18u en prestaties op zaterdag wordt een toeslag van 50% aangerekend. • Opleidingen voor minder dan 6 deelnemers zijn mogelijk maar de er worden minimaal 6 deelnemers gefactureerd. • Opleidingen met meer deelnemers dan afgesproken op de overeenkomst gaan door maar deze worden dan wel verrekend aan het afgesproken tarief op de overeenkomst. 2.6 Bij een overeenkomst kan er van de algemene voorwaarden afgeweken worden. Dit wordt steeds op de overeenkomst genoteerd. 2.7 Het ondertekenen van de overeenkomst betekent dat je de algemene voorwaarden en de privacyverklaring goedkeurt. Artikel 3: Prijzen 3.1. De prijzen luiden in euro's, tenzij anders vermeld. 3.2. De prijzen gelden voor de in de overeenkomst genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend. 3.3. De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verpakkings- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de (deel-) levering één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen, heeft verstrekker/verkoper het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De verkoper geeft afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs. 3.5 Annulatie of verplaatsen van de overeenkomst geeft aanleiding tot het betalen van een annuleringsvergoeding. Rekening houdende met artikel 3.6. • 100% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing minder dan 10 werkdagen voor de startdatum • 75% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen de 15 en de 10 werkdagen voor de startdatum • 50% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen de 15 en de 20 werkdagen voor de startdatum. • 25% van het cursusbedrag bij annulering/verplaatsing tussen 30 tot 20 werkdagen voor de startdatum. 3.6 Voor de afdeling producten is de afnemer na overeenkomst – indien deze volgens de correcte voorwaarden zoals beschreven staat in artikel 2 – verplicht tot aankoop. Annulatie is niet mogelijk tenzij dit anders wordt vermeld. Artikel 4: verplaatsingen, levering en kilometervergoeding. 4.1. Door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen kunnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.2. Een leveringstermijn vangt eerst aan op de datum van de schriftelijke bevestiging van verstrekker/verkoper, dan wel op de datum waarop alle van afnemer benodigde gegevens, inlichtingen e.d. voor de uitvoering van de opdracht door verstrekker/verkoper zijn ontvangen. 4.3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat verstrekker/verkoper kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen en gegevens hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen. 4.4. Levering geschiedt vanaf onze kantoren te Otegem. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het transport en verzekering van de goederen en de kosten van transport zijn voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering af magazijn gaat het risico van de goederen over op afnemer op het moment van inladen. 4.5. Diensten van verstrekker aan afnemer worden verricht op basis van de omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst. Dienstverlening verplicht verstrekker tot een inspanningsverbintenis, doch nimmer tot een resultaatsverbintenis. 4.6. De opdracht tot dienstverlening wordt geacht te zijn uitgevoerd, indien de periode van dienstverlening, zoals overeengekomen in de overeenkomst is verstreken of, in ieder geval twee werkdagen nadat verstrekker schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat de opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd. 4.7 Bijzondere voorwaarden in het kader van opleidingen en dienstverlening: • Bij een opleiding in een bedrijf worden de verplaatsingen van de lesgever aangerekend aan 0,50€/km. • Bij een Brand-opleiding in het bedrijf worden de verplaatsingen van de lesgever aangerekend aan 0,80€/km. • Verplaatsingen heen en terug worden steeds gerekend onze kantoren te Otegem naar de locatie van de lesopdracht en terug. 4.8 Volgens overeenkomst kunnen de verplaatsingen zoals besproken in 4.7 gelijkgesteld worden met 0€. Deze voorwaarden worden enkel toegekend via schriftelijke overeenkomst en steeds na akkoord van de zaakvoerder. 4.9 Eventuele accommodatie- en/of hotel- & overnachtingskosten van deelnemers en opleiders, instructeurs, docenten zijn ten laste van de opdrachtgever. In functie van de locatie van de trainingen kan het nodig zijn om voor de opleiders, instructeurs, docenten een voorovernachting te boeken (in onderling overleg). 4.10 Verplaatsingskosten naar/terug en in het buitenland (vliegtickets, taxi, trein) zijn ten laste van de opdrachtgever. De nodige bewijsstukken worden uiteraard voorgelegd. Artikel 5: Betaling 5.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van verstrekker/verkoper. 5.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen. 5.3. Verstrekker/verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verstrekker/verkoper het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verstrekker/verkoper tot vergoeding van kosten en winstderving. 5.4.Verstrekker/verkoper is tevens gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leverantie en/of werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. 5.5. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichting van afnemer. 5.6. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op verstrekker/verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5.7.De gehele koopprijs van de goederen of diensten of opleidingen is direct opeisbaar bij niet-stipte betaling binnen de overeengekomen termijn, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd of afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 5.8.Ingeval van niet-tijdige betaling is verstrekker/verkoper gerechtigd om een rente van 1% per maand aan afnemer in rekening te brengen, alsook alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Artikel 6: Overmacht 6.1. Verstrekker/verkoper heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor verstrekker/verkoper in redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. In dat geval zal afnemer nimmer aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 6.2. Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van verstrekker/verkoper kan afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige door hem geleden schade. 6.3.Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van verstrekker/verkoper vallen. Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 7.1.Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door verstrekker/verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Verstrekker/verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang afnemer de vorderingen van verstrekker/verkoper ter zake van de tegenprestaties van de overeenkomst niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten. 7.2.Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verstrekker/verkoper geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van verstrekker/verkoper te zullen verklaren, dat hij niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is. 7.3.Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt, is verstrekker/verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde, als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Afnemer machtigt verstrekker/verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 7.4. Afnemer is gehouden voorafgaand aan zijn aanvraag tot faillissement of verzoek tot het verlenen van surseance verstrekker/verkoper daarvan op de hoogte te stellen. Voorts dient afnemer verstrekker/verkoper er omgaand van op de hoogte te stellen indien hij failliet is verklaard dan wel indien aan hem surseance van betaling is verleend. Artikel 8: Klachtenprocedure 8.1. Met betrekking tot een zichtbaar gebrek in de prestatie dient afnemer binnen acht dagen na levering schriftelijk te reclameren. Ingeval van een niet-zichtbaar gebrek dient afnemer binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te reclameren. 8.2. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. 8.3. Verstrekker/verkoper staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de door verstrekker/verkoper aan afnemer geleverde zaken. 8.4.Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of verstrekker/verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te inspecteren en te herstellen. 8.5. Ingeval een klacht van een afnemer met betrekking tot geleverde zaken gegrond is, heeft verstrekker/verkoper het recht om na franco retourneren van de ondeugdelijke zaken, afnemer volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering over te gaan. 8.6. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond en schriftelijk na ontvangst van de zaken aan verstrekker/verkoper meldt. 8.7. De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens verstrekker/verkoper heeft voldaan. 8.8.De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden. 8.9 Klachtenprocedure bij opleidingen 8.9.1 Klachten betreffende de procedures dienen schriftelijk gemeld te worden aan: Succes Invest / Movan Cash-Flow Management BVBA – Deerlijkstraat 233 – 8550 Zwevegem. E-mail: info@succesinvest.be 8.9.2 De klachtenprocedure wordt gestart en na 2 maanden wordt u door Succes Invest schriftelijk op de hoogte gebracht. Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1. Verstrekker/verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verstrekker/verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen verstrekker/verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. 9.2.Verstrekker/verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. 9.3 Bijzondere voorwaarden in het kader van opleidingen 9.3.1 Niet-deelname wegens medische reden. • Bij het volgen van de opleidingen, neemt u als cursist deel aan een aantal praktische oefeningen met mogelijke fysische manipulaties. Deze oefeningen maken een wezenlijk deel uit van de opleiding en van het (praktijk) examen. • Indien u om medische redenen niet kan deelnemen aan deze oefeningen of indien er bij u extra aandacht moet besteed worden bij het uitvoeren van bepaalde praktische oefeningen om kwetsuren te vermijden, vragen wij u om dit op voorhand te vermelden aan onze lesgever. Zo kan hiermee rekening gehouden worden. • Bij niet mededeling van dergelijke medische antecedenten doet u afstand van verhaal ten opzichte van de lesgever(s) en Succes Invest voor alle (letsel)-schade ontstaan tijdens de opleiding waartoe deze antecedenten zouden hebben kunnen bijdragen. 9.3.2 EHBO-koffer • Elke lesgever is bekwaam om Eerste Hulp te kunnen bieden in geval van brandwonden of andere verwonden. • Bij elke opleiding Brand heeft de lesgever van Succes Invest een EHBO-kit mee. 9.3.3 Verzekerd voor aansprakelijkheid • Wij hebben een goede verzekering in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid. • Wenst u meer informatie hierover onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? Neem met ons contact: info@succesinvest.be. Artikel 10: Afspraken in het kader van opleidingen 10.1 Volgende afspraken komen ten laste van Succes Invest • Succes Invest levert een lesgever met voldoende kwaliteiten en capaciteiten. Deze kwaliteiten en capaciteiten worden gecommuniceerd met de klant. • In geval de aanbieder door overmacht (onvoorziene weers- of verkeersomstandigheden…) niet of niet tijdig op de afspraak aanwezig kan zijn, zal hij zo snel mogelijk de aanvrager verwittigen. In onderling overleg wordt een regeling getroffen en eventueel een nieuw lesmoment afgesproken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een extra vergoeding van de aanvrager noch de aanbieder. • Succes Invest zorgt voor alle administratie en attesten, op voorwaarde dat we over de correcte informatie bezitten die we ontvingen van de klant. • Succes Invest biedt de syllabus digitaal aan en verstuurd deze naar de contactpersoon. • Succes Invest biedt zeer praktische cursussen aan en heeft steeds het gepaste didactische materiaal mee. 10.2 Volgende afspraken komen ten last van de ‘andere partij’: • De ‘andere partij’ voorziet een parkeerplaats in de nabijheid van het opleidingslokaal. • De ‘andere partij’ voorziet een opleidingslokaal met tafels en stoelen. Indien “Succes Invest” zorgt voor een opleidingslokaal met tafels en stoelen dan wordt de huurprijs van het lokaal doorgerekend aan de klant. De opleidingslokalen in Otegem wordt steeds een toeslag van 100€ voor een hele dag aangerekend (ongeacht of het lokaal voor een halve of een hele dag gebruikt wordt.) • De ‘andere partij’ voorziet in een projector. Succes Invest kan een projector voorzien, maar dit moet vooraf doorgegeven worden aan de administratie van Succes Invest: info@succesinvest.be. Hierbij wordt er een toeslag van 50€ aangerekend. • De ‘andere partij’ voorziet in het kader van opleidingen brand: • Aansluiting water • Aansluiting elektriciteit • Ruimte 20m op 20 voor de praktijkoefening en plaatsen van de brandwagen. • Een schrijven betreffende de opleidingen naar de omliggende bedrijven. • De ‘andere partij’ verdeeld de ontvangen syllabus onder de deelnemers. • De ‘andere partij’ zorgt er voor dat er cursisten/deelnemers zijn. (Publicatie van de opleiding, inschrijvingen van de deelnemers en bevestiging van de opleiding). • De ‘andere partij’ zorgt voor de gepaste catering en onthaal van de docent. • Bij opleiding van een halve dag of minder: minimaal 2 glazen water ter beschikking van de docent. • Bij opleiding van een hele dag of meer dan een halve dag: broodjesmaaltijd en alle alcoholvrije dranken ter beschikking van de docent. Indien deze niet voorzien wordt wordt een forfaitair bedrag van 50€ per docent aangerkend. • Voor bepaalde opleidingen is kunnen er andere afspraken gemaakt worden via de overeenkomst en of de ‘plaat-informatie’- of PI-mail. Afspraken binnen deze mailing zijn ook bindend. • Afwijkingen van bovenstaande opdrachten zijn steeds via de overeenkomst mogelijk. • Indien er onaangekondigd vastgesteld wordt door de docent dat er van bovenstaande afspraken afgeweken werd, worden deze door de docent aan de coördinator gerapporteerd. In uitzonderlijke gevallen kan de docent beslissen dat de opleiding niet doorgaat wegens “Lokaal niet geschikt” of verplaatst wordt wegens “lokaal niet geschikt”. Deze annulatie en/of verplaatsing zal steeds in overleg gebeuren met ‘de coördinator’ of ‘de zaakvoerder’ van Succes Invest. • Indien besloten werd tot annulatie zijn de voorwaarden van 3.5 geldig. • Indien besloten werd tot verplaatsing kan er uitgeweken worden naar een ander lokaal van de ‘andere partij’ of naar een lokaal van Succes Invest. In het geval er uitgeweken wordt naar een lokaal van Succes Invest kunnen wij de huur van het lokaal aanrekenen. 10.3 Concrete afspraken • Alle concrete afspraken worden steeds gemaakt met de administratie van Succes Invest: info@succesinvest.be • Indien aan deze gemaakte afspraken niet voldaan werd door de ‘andere partij’ kunnen deze in rekening gebracht worden. Artikel 11: Afspraken in het kader van producten 11.1 Het bedrukken van goederen voorbehoud 11.1.1 Verstrekker/verkoper staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door haar aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen, eventuele oppervlaktebewerkingen en onder welke omstandigheden (zoals temperatuur en druktijd) de bedrukking dient plaats te vinden. 11.1.2 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen kan verstrekker/verkoper noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en/of producten. 11.1.3 Verstrekker/verkoper zal opdrachten met de meeste zorg uitvoeren, maar zij kan niet aangesproken worden op eventuele hechtingsproblemen op termijn. 11.2 Niet afgehaalde zaken 11.2.1 Bij het moment ter beschikking stelling wordt de factuur opgesteld en gaat de betalingstermijn in, tenzij anders afgesproken. 11.2.2 Goederen dienen binnen de 30 dagen na ter beschikkingstelling afgehaald te zijn op ons kantoor, zoniet wordt er een schriftelijke ingebrekestelling opgesteld met vermelding dat indien deze goederen na 45 dagen nog steeds niet opgehaald worden deze goederen te koop gesteld worden onder de verplichtingen de opbrengst aan afnemer uit te keren, onder aftrek van de aan verstrekker/verkoper toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen Artikel 12: Strafrechterlijke bepalingen 12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.